REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH TSC


Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Triathlon Siedlce Club

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu.Opcje ubezpieczeń :
  • Własne ubezpieczenie klubowe – konsultowane obecnie.
  • Licencja roczna PZtri – 75 zł – w tym starty w imprezach rangi MP Grup Wiekowych

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych:

 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego odpowiedniego do rodzaju zajęć.
 2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
 8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Pełnoprawny członek stowarzyszenia Triathlon Siedlce Club otrzymuje :

 • jeden trening grupowy na basenie
 • jeden trening grupowy biegowy
 • w okresie startowym treningi zakładkowe i treningi techniczne
 • indywidualny plan treningowy dostosowany do celów i możliwości zawodnika
 • stałą kontrolę realizacji treningów oraz monitoring postępów
 • porady i konsultacje trenerskie
 • modyfikację i dostosowanie wcześniej ułożonego planu treningowego do postępów przynależność klubową i wszystkie wiążące się z tym profity

Uczestnik zajęć ma obowiązek

 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwal Władz Klubu
 • brać czynny udział w zajęciach
 • opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie
 • dbać o stale podnoszenie swojego poziomu sportowego, turystycznego, kulturalnego i etycznego 😉
 • reprezentować jak najlepiej barwy Klubu, dbać o ich dobre imię i strzec honoru TSC 😉

IV. Klauzula

Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo w trakcie zajęć oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności do zamieszczania i publikowania na stronach internetowych, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora.
Uczestnik zajęć wyraża/nie wyraża* zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach: związanych z działalnością firmy lub promocji działalności prowadzonej przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarząd TSC.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.